เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ สภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน , พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่ ประกอบด้วย

  1. ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ……….
  2. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปเพิ่มจ่าย และโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
  3. ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*********************************************************************************