เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศ เรื่อง การเปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองลำพูน เปิดการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจะเปิดรับการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ทุกวัน (ในเวลาราชการ) เวลา 08.30 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน