เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1/2567 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และผู้ร่วมประชุมทั้งหมด ยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ หรือ วันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 จากนั้น มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 , กำหนดการประชุมชี้แจง และการประชาคมแผนแม่บทชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เทศกาลโคมเมืองลำพูน ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

***************************************************************************************************