เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเสวนาสาธารณะ “ต้นแบบการฟื้นใจเมืองภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี กับผู้บริหาร 4 เมืองภูมิภาคทั่วไทย”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UDDC-CEUS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ The active จัดเสวนาสาธารณะ “ต้นแบบการฟื้นใจเมืองภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ เมืองเดินได้ – เมืองเดินดี กับผู้บริหาร 4 เมืองภูมิภาคทั่วไทย” ภายใต้งาน GOODWALK FORUM THAILAND 2023 ก้าวสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนาเมือง ด้วยยุทธศาสตร์เมืองเดินได้-เมืองเดินดี
โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีกำกับดูแลงานบริหาร สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ (เปิด) หัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ เมืองเดินได้เมืองเดินดี โดย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จากนั้น รศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้นำเสนอสาธารณะ หัวข้อ “ก้าวสู่ทศวรรษการพัฒนาเมืองด้วยยุทธศาสตร์เมืองเดินได้-เมืองเดินดี ร่วมกับผู้บริหาร 4 เมืองภูมิภาคทั่วไทย มีผู้ร่วมเสวนา โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง และดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดขึ้น ณ ห้อง Jamjuree Ballroom A+B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร