แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายดงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน