เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามประเมินผลงานแผนพัฒนาเมืองลำพูน เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการเด่น Self Assessment ประจำปี 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี การนำเสนอผลงาน/โครงการเด่น (Self Assessment) ของแต่ละกองภายในเทศบาลเมืองลำพูน ที่คณะกรรมการคัดเลือก รวมถึง พิจารณากำหนดวันลงพื้นที่ออกตรวจติดตามโครงการที่คัดเลือก และพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ อีกทั้งช่วยการดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

***********************************************************************************************