เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นกำลังในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นำเสนอให้กับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 นำโดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น คณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผล ในภาพรวมทั้งในประเด็นการบริหารงานขององค์กร ,ประเด็นความท้าทาย และความเป็นเลิศของกิจกรรมต่างๆที่นำเสนอในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองลำพูนที่ปราศจากปัญหาความไม่เท่าเทียมของกลุ่มคนที่มีคุณภาพชีวิตหรือโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางสังคมที่แตกต่างกัน เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการภายใต้ภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่อย่างไรเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป