นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

         
  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือกล่าวต้อนรับ พร้อมเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 4 โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทศบาลสมาชิก ในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมนำเสนอหลักการบริหารเมืองลำพูน เพื่อการฟื้นใจเมืองกับการเปลี่ยนแปลง “เมืองเปลี่ยน คนไม่เปลี่ยน” ซึ่งเป็นการแสดงทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเมือง และฟื้นใจเมืองให้มีชีวิต เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
****************************************************************************************************