สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมาธิการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ เป็นผู้กำหนดจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการในการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางการดำเนินงานต่างๆของคณะกรรมาธิการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2566
การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในการพัฒนาขยายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยวิทยากร นายไชยฤทธิ์ ศิริชัย หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคมล้านนา ชุมชนสันป่ายางหลวง
นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง ที่ขับเคลื่อนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยจัดสรรพื้นที่ให้คนในชุมชนได้ทำเกษตรทางเลือกปลูกผักออร์แกนิค ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ดีต่อใจและสุขภาพ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
จากนั้นเดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงาน ด้านงานวิจัยไม้ดอก ,งานวิจัยพืชไร่ ,งานวิจัยผัก ,งานวิจัยไม้ผล ,งานวิจัยปลาเรนโบว์เทราท์ ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านเกษตรบนพื้นที่สูง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชาวเขาสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”
**************************************************************************************************