เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน, พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
         โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เกี่ยวกับการแนะนำพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับการโอนย้าย , ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่ การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
**********************************************************************************