คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ของกองการแพทย์ ณ ชุมชนชัยมงคล เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ของกองสวัสดิการสังคม ณ กลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอาชีพเสริมทักษะในการทำโคมล้านนาให้กับคนในชุมชน
และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสนามกีฬา ซอย 8 ของกองช่าง ณ ถนนสนามกีฬา ซอย 8 เพื่อติดตามประเมินผลการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
*************************************************************************************