เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2567 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง  เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานอัยการ จังหวัดลำพูน
  2. ประชาสัมพันธ์ การใช้เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  3. การจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566 โดย กองการศึกษา
  4. ประชาสัมพันธ์ Application “คลิกชุมชน” ที่ให้ข้อมูลการทำงานและแหล่งข้อมูลในทุกมิติของกรมการพัฒนาชุมชน โดย กองสวัสดิการสังคม

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

**************************************************************************************