เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการสอน เรกจิโอ เอมิเลียและการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ Phonics

           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รวมถึงพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะบุคลากรครู จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่ครูมืออาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลประตูลี้ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน
            เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัยในรูปแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) , การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (Phonics) ,หลักสูตรการสอน FAN Math (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของประเทศสิงค์โปร์(Bard Modeling และ Heuristics) ที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้างภาพตีความเข้าใจแบบเห็นภาพ เรื่อง STEM (Science,Technology,Engineering and Mathematics) การบรูณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่เทศบาลเมืองลำพูนมุ่งมั่นพัฒนาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อไป
*************************************************************************************