เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา นำโดย นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป

********************************************************************************