เทศบาลเมืองลำพูน จัดประกวดกระทงประดิษฐ์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง ที่เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

โดยผลการการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ทีมที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ทีมที่ 6 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ทีมที่ 8 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ทีมที่ 7

ผลการการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ผลการการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทประชาชนทั่วไป มีดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมข่วงพันปี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

ซึ่งการประกวดประดิษฐ์กระทงครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดด้วยความประณีตสวยงาม โดยไม่ใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

*************************************************************************************