เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กร Nogezaka-Glocal ณ ประเทศญี่ปุ่น

                วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , อปท. นำร่อง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ่,เทศบาลตำบลทับมา,เทศบาลเมืองหัวหิน,เทศบาลเมืองนาสาร เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับองค์กร JICA Nogezaka-Glocal ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดการบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Project on the Development of Local Authorities of a Community-based Integrated Elderly Care Model through the Networking in Thailand) ภายใต้ โครงการ “Smart and Strong” ณ เมืองยูกาวาระ ประเทศญี่ปุ่น
               ในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน,รองนายกเทศมนตรีเมืองยูกาวาระ คุณทาดาชิ ทาคาฮาชิ ,รองผู้อำนวยการ MIAMURA TATSUHIRO Deputy Director General, JICA Yokohama. ได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้ รูปแบบ ทักษะ และประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและสามารถต่อยอดการดำเนินงานและกิจกรรมด้านการจัดการบริการสำหรับผู้สูงอายุมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป
***************************************************************************************************