เทศบาลเมืองลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายสุรพงศ์ นาตะโย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับรางวัลเพชรล้านนา สร้างขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาและการดำรงชีวิต ในการนี้ นายสุทัศน์ องค์คุณา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

โครงการเพชรล้านนา เป็นโครงการภายใต้ดำริของพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่วสรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีดำริให้มีการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือเร่วมมือ (MOU) โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ 2566 ในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายคณะทำงาน  ของโครงการครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ในการร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินการต่างๆของโครงการเพชรล้านนา รวมถึงให้ความสะดวกในการจัดศูนย์สอบจำนวน 8 ศูนย์สอบ เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเพชรล้านนาต่อไป  จัดขึ้น ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย