เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีผลการประเมินระดับผ่านดี จำนวน 43 หน่วยงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านทุจริต เพื่อบันทึกภาพร่วมกัน พร้อมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทาง Facebook จากสำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการนำเสนอวีดีทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ทางรัฐบาล ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น