เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อทบทวน ตามโครงการประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน การประชุมเพื่อทบทวนแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม อาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกเทศบาลเมืองลำพูน ประธานกรรมการชุมชน 17 ชุมชน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมประธานได้แจ้งนโยบายการพัฒนาชุมชนของท้องถิ่น จากนั้นได้มีการประชุมเพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรม พร้อมยืนยันและรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน ของแผนชุมชน ตามแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการนำเสนอ “โครงการศูนย์การเรียนรู้รถไฟ” โดยนายเกรียงไกร ศิริลัยข์ สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อม บริษัทไทยเวล โลจิสติกส์ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมในการดำเนินโครงการ ฯ ตามหัวข้อ ดังนี้
1. การพัฒนาพื้นที่เป็นสวนพักผ่อน
2.การพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดสินค้าท้องถิ่น
3.การพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
4.การพัฒนาพื้นที่เป็นการขนส่งสินค้าทางราง
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ