เทศบาลเมืองลำพูนคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันพระปกเกล้า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ“พลังท้องถิ่น สร้างพลเมือง ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา” พร้อมได้จัดพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการทั่วประเทศ ที่ร่วมส่งผลงานและนวัตกรรม เพื่อขอรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 พร้อมการมอบรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีการจัดปาฐกพิเศษ”การปกครองท้องถิ่นบนเส้นทางพัฒนาประชาธิปไตย” จัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
         สำหรับรางวัลพระปกเกล้าในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ถือเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นหน่วยงานที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย
          เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” จากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว
          เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2566 เพื่อขอรับการประเมินองค์กรที่สามารถชี้วัดสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาเมืองหรือแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม และหนึ่งในปัญหาที่มีความท้าทายมากที่สุดคือปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งด้านรายได้ ความมั่งคั่งโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จนสามารถวิเคราะห์และตกผลึกได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายนั่นคือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็ก และปัญหาความเหลื่อมล้ำการบริการสาธารณะในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงได้แสวงหากลไกสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมที่ดีด้วยการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม : การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบแนวคิด “เรกจิโอ เอมีเลีย” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
2) กิจกรรม : รถช่วยเหลือประชาชน “People assistance Vehicle”
3) กิจกรรม : “ฌาปนกิจ โควิค-19”
          ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นได้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนเป็นอย่างมาก สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของเทศบาลเมืองลำพูนที่จะสร้างเมืองลำพูนให้เป็น “สังคมสุขภาวะที่ทุกคนได้เกิดมาอย่างมีความหมาย ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และตายอย่างมีศักดิ์ศรี“ สมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับในครั้งนี้
**************************************************************************************************