ชุมชนศรีบุญเรือง-ช้างสี จัดงานทำบุญ “วันพระแม่นั่งเมือง” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ประจำปี 2566

ชุมชนศรีบุญเรือง-ช้างสี ร่วมกับลูกหลานพระนางจามเทวี ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี โดยถือเอาวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 (เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานเทศบาล, ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนศรีบุญเรือง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย จัดขึ้น ณ ศาลพระนางเจ้าจามเทวี ด้านหลังศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูน

ศาลพระนางเจ้าจามเทวีแห่งนี้ อยู่ในเขตพื้นที่ศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูน และที่ดินอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นคุ้มหลวงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเจ้าหลวงคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครองค์แรก เมื่อปี พ.ศ.2348 และในปี พ.ศ.2443 เจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 9 โปรดประทานที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ พร้อมคุ้มหลวงและหอคำที่สร้างด้วยไม้สัก รวม 6 หลัง ให้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองนครลำพูน คือ ที่ตั้งของศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูนแห่งนี้

******************************************************************************************