เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ในการประชุมมีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
            ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานของเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยให้การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
*************************************************************************************************