เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง “การพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวในหัวข้อ
1. ลักษณะและประเภทของเด็กที่ความต้องการที่มักพบในชั้นเรียน โดยวิทยากร อ.ดร.เกวลิน ปัญโญ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ปัญหาพฤติกรรม และเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน โดยวิทยากร ผศ.ดร.นภาลัย ชัยมะหา จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. แนวทางการช่วยเหลือด้านการเรียน และการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิทยากร รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เบื้องต้นกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้บริการการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
**************************************************************************************