เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี กับการจัดการสุขภาพในชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ 10 มกราคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี หรือ PODD กับการจัดการสุขภาพในชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่ โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งเป็นการแนะนำการใช้งานระบบผ่อดีดีเบื้องต้น พัฒนาส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้วยเครื่องมือดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวอันเป็นภัยใหญ่คุกคามมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ
1. อาจารย์ ดร.สัตว์แพทย์หญิงณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี กับการจัดการสุขภาพในชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่
2. นายสัตว์แพทย์เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว บรรยายให้ความรู้เรื่อง ฝึกการใช้งานแจ้งเหตุงานบริการสาธารณะ และแนะนำการใช้ฟีเจอร์ของผ่อดีดี
ซึ่งระบบผ่อดีดี เป็นระบบดิจิตัลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยเน้นให้ อปท.เป็นเจ้าของระบบ รวมถึงเป็นเจ้าของข้อมูลใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเป็นสำคัญ โดยการริเริ่มพัฒนาและใช้งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนรายงานเหตุผิดปกติในชุมชนผ่านแอปพลิเคชั่น ผ่อดีดี มีระบบประมวลผลและแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังบุคคลและหน่วยงานภายในและภายนอกตำบลที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ผ่านการตั้งค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ลดและป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้
***************************************************************************************