เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

       วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อนำเสนอทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูน และเพื่อระดมความคิดเห็น และรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม
        เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และนำเสนอโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในครั้งนี้ เป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนานำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
*****************************************************************************************