เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้ความรู้ด้านหลักธรรมภิบาล สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 มกราคม 2567  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และนายเมธี ใจศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูนร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 60 คน

สำหรับการเข้าร่วมให้ความรู้ดังกล่าว สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลสันกำแพงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน และมีความสนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2567 และประสงค์เป็นเครือข่ายของเทศบาลเมืองลำพูน  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับเกียรติ ให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลเมืองลำพูนได้เล็งเห็นความสำคัญของการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการการริเริ่ม ผลักดัน และสร้างแรงจูงใจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเ ข้าร่วมดำเนินงานที่มุ่งบริหารจัดการท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น และสมัครใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถเข้าประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2567 อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

**********************************************************************************