เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2567พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือน มกราคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2568 , การเตรียมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
2.ชี้แจง เรื่อง การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมือง ที่เข้าร่วมข่ายเป็นพลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
3.การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ ภายใต้ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาสัมพันธ์ระบบ ESS Help Me โดยวิทยากรสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
4.ชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM โดยงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมอื่น ๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน