เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูล และรายละเอียดโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ นำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

*******************************************************************************