เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และเทศกาลโคมเมืองลำพูน

          วันที่ 30 มกราคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นำโดย นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานเทศบาล, กลุ่มพัฒนาสตรี, กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้แทนชุมชน จำนวน 95 คน ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการดำเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
           เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือ ความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป
**************************************************************************