เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานของ             เทศบาลเมืองลำพูน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27  เทศบาลเมืองลำพูน

*******************************************************************************************