เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, รองปลัดเทศบาล, และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง, คณะกรรมการชุมชน, แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จำนวน 80 คน ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน คณะทำงาน และแกนนำชุมชน เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการดำเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุป โครงการเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือ ความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป

*****************************************************************************