เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง นำโดย นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ซึ่งนำคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง, คณะกรรมการชุมชน, แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตรัง จำนวน 102 คน ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมอาคาร 38 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอข้อมูลและบทบาทของเทศบาลเมืองลำพูนในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา พร้อมจัดให้มีการสาธิตทำโคม โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนศรีบุญเรืองและชุมชนชัยมงคล ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะถิ่น ที่ถือป็นทุนทางวัฒนธรรมของเมืองลำพูน เพื่อการขับเคลื่อนเมือง ชุมชนและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

*********************************************************************************