เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม “ปลูกรักที่รถแก้ว” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว ย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูน (Lamphun Healing Town)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด จัดโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว (Lamphun Healing Town) ย่านเมืองเก่า จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงการพัฒนาเมืองลำพูน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งความสุขกาย สบายใจ โดยสนับสนุนการปรับปรุงผิวถนน และปรับระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยและดึงดูดนักท่องเที่ยว จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน และผู้เข้าร่วม “ปลูกรักที่รถแก้ว” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว (Lamphun Healing Town) ณ คุ้มเจ้าสุริยาและถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน

ซึ่งโครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นที่ย่านใจกลางเมืองเก่าลำพูนในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อมและมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่ง Lamphun Green Clean and Care City และเมืองแห่ง Lamphun Smart Heritage City โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองที่เป็นแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมการจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครบถ้วน เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง ระบบการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อการหายใจที่สะดวกขึ้น นอกจากนั้นการส่งเสริมภาคธุรกิจในพื้นที่เช่น การมีพื้นที่ผ่อนคลายด้วยงานศิลป์ หรืองานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงพื้นที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะทำให้เมืองลำพูนเป็นเมืองเดินได้เดินดีและมีความยั่งยืน