เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ทรงสร้างพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประดิษฐาน ณ กู่พระเจ้าอาทิตยราช

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับคณะลูกหลานพระเจ้าอาทิตยราช ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ทรงสร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จากวัดพระวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนอัญเชิญไปยังกู่พระเจ้าอาทิตยราช โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ,รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน,ประธานกรรมการชุมชน ,ผู้อำนวยการกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะตามประเพณีโบราณล้านนาที่สวยงาม
จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ในพิธีจำนวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา สำหรับการอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระเจ้าอาทิตยราช ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับคณะลูกหลานพระเจ้าอาทิตยราช ได้อัญเชิญองค์พระบรมรูปพระเจ้าอาทิตยราชเข้าเมืองหริภุญชัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อถวายสักการะพระนางจามเทวี และอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิหารละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เพื่อรอการบูรณะกู่พระเจ้าอาทิตยราช บัดนี้การบูรณะกู่พระเจ้าอาทิตยราชได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระเจ้าอาทิตยราช นำไปประดิษฐาน ณ กู่พระเจ้าอาทิตยราช ถนนจามเทวี ซอย 1 เพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พระเจ้าอาทิตยราช เป็นกษัตริย์ราชวงศ์จามเทวีองค์ที่ 32 แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นกษัตริย์ผู้สร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเปลี่ยนวังเป็นวัดหลวงเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ในรอบ 1,000 ปี ของนครหริภุญชัย ซึ่งพระองค์ทรงอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาประดิษฐานและรับสั่งให้ก่อสร้างองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ อาณาจักรแห่งความรุ่งเรือง ทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนของจังหวัดลำพูนอีกด้วย