เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2567 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM
  2. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2567
  3. การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
  4. ประชาสัมพันธ์ บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ บนระบบเพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (CitiZen Portal) “ทางรัฐ”

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

****************************************************************************************