เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลโคมเมืองลำพูน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายทวน บุญมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงฝาง จำนวน 70 คน ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศกาลโคมเมืองลำพูน และโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุป โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) และเทศกาลโคมเมืองลำพูน ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป