เทศบาลเมืองลำพูนร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพงค์ นาตะโย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย และผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ สามเณร วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ร่วมในขบวน และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ร่วมขบวนดังกล่าว

โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียน และเวียนผ้าห่มรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์เหล่านั้นยังเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และพระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้ง ยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป