เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน, พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมี ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับ
– แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่ได้รับการโอนย้าย
– รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
– การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมืองลำพูน
ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่
– การรายงานผลการดำเนินการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 และผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566)
– ขอรับความเห็นชอบในกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำกวง (หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
– การแก้ไขเปลี่ยนแลงคำชี้แจงงบประมาณกันเงินรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย