โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “บัวงาม จามเทวี สัมพันธ์” ครั้งที่ 3 สืบสานการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดยโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “บัวงาม จามเทวี สัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานฯ  นายฤชากร ใจสันติ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจามเทวี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล นักเรียนและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนมาจัดจำหน่าย เพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง ส่งเสริมความสามารถของเด็กนักเรียนได้มีทักษะในการนำผลผลิตมาแปรรูป ตลอดจน เป็นการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว เรายังสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน หรือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

******************************************************************************************