เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา กลุ่มภาคเหนือ (54 แห่ง) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล และนางสาวเกศรินทร์ สายสุริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 เทศบาลเมืองลำพูน