เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดในหลัก “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูน ใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567
ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยเทศบาลเมืองลำพูนจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน มีเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเน้นย้ำให้บุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน