เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารชุมชนขยะ จัดโครงการธนาคารขยะชุมชน MOI Waste Bank week ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะกรรมการชุมชน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 17 ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งสอดคลัองกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดแนวทางให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดงาน MOI Waste Bank week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดจำนวนขยะจากครัวเรือน รวมถึงนำขยะเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเปลี่ยนเป็นรายได้ให้ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนของเทศบาลเมืองลำพูนอย่างยั่งยืน