เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน” เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความเข้าใจ ในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ สามารถเชื่อมโยงแนวคิดในการออกแบบเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การวางแผน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินงานให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร คุณน้ำฝน ยุตรยาตรสัมพันธ์ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “รูปแบบการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกรณีศึกษารวมถึงหัวข้อบรรยาย ธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน