เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกชุมชน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2567 ที่ชุมชนสันป่ายางหน่อม เวลา 09.00 – 11.30 น. และชุมชนหนองเส้ง เวลา 13.00 – 15.00 น.
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเตรียมบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ และควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)
*************************************************************************************************