เทศบาลเมืองลำพูน  เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2567  กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์  ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่มีประชากร น้อยกว่า 20,000 คน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมรับมอบรางวัลรับรางวัลรองชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 20,000 คน  ได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่เทศบาล ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ภายในงาน มีการเสวนา หัวข้อ “เสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกันเมือง พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมจัดนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ได้ให้ความสำคัญ  กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ เมืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เมืองพร้อมรับภัยพิบัติ เมืองขจัดมลพิษและเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดความเข้มข้นของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Green city ,Eco city , Resilient city โดยปี 2566 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยิ่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ จำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วย เมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ 19 แห่ง เมืองนิเวศ 1 แห่ง และเมืองสีเขียว 9 แห่ง เพื่อการขับเคลื่อนและเผยแพร่องค์ความรู้ รูปแบบ แนวคิด นวัตกรรมการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกมิติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีร่วมดำเนินการอย่างยั่งยืน