ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำระหว่างสมาชิกชมรมฯ
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น , การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, การรับฟังธรรมบรรยาย จากท่านพระอาจารย์เกษมสันต์ กลฺยาณสิริ รองเจ้าอาวาสวัดดอยน้อย, การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามความชอบสนใจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มร้องเพลงคาราโอเกะ , กลุ่มปิงโก , กลุ่มกิจกรรมทางกาย , กลุ่มหมากฮอส และกลุ่มตีกลองสะบัดชัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน