เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6/2567 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน  พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมการขับเคลื่อน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2567 และโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน สถานศึกษา และภาคประชาชน โดยประธานกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชนร่วมลงนาม เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน สร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และเกิดความร่วมมือในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท รวมถึงการจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม
            นอกจากนี้ การชี้แจงการเตรียมความพร้อมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 , การแนะนำคณะกรรมการชุมชน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกแทนกรรมการที่ลาออก, การสรุปผลการดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูล Thai QM (Re-xray) ,โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
*******************************************************************************