เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี
ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน โดยประธานในพิธี ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 197 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 106 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 303 คน พร้อมให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมีตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กล่าวความรู้สึกในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ในความสุขและความสำเร็จด้านการศึกษาอีกก้าวหนึ่งของเด็กนักเรียน จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม