เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567  เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ  2567 โดย นางสาวสุภาพร สินธุปัน หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวถึวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม และนายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมประสิทธิภาพ ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลเมืองลำพูน ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

การจัดอบรมครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง ธรรมาธิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมถึงวิทยากร คุณนเรนท์ ปัญญาภู นักวิชาการอิสระ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารการจัดเมืองเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหลักการออกแบบชุมชน ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม อาคารคุณธรรม  27  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน