เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การทำโคมล้านนา

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) พร้อมด้วยนายจำรัส กันทะสัก
รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา นำโดย ร้อยตรีบุญเทียม  จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง  ซึ่งนำคณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลและชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังทอง  จำนวน  45 คน ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการทำโคมล้านนา” ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างรายได้ ตลอดจนผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โอกาสนี้ ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการทำโคมล้านนาของเทศบาลเมืองลำพูน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาของโคมล้านนาและบทบาทของเทศบาลเมืองลำพูนในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา และนำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่การสาธิตการทำโคมและฝึกปฏิบัติจริง โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนศรีบุญเรือง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะถิ่น ที่ถือป็นทุนทางวัฒนธรรมของเมืองลำพูน เพื่อการขับเคลื่อนเมือง ชุมชนและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป